Енергийна ефективност за сгради с близко до нулево енергопотребление - част 1

Автор: ,

Енергийна ефективност за сгради с близко до нулево енергопотребление - част 2
Термопомпа Въздух-Вода, Изграждане на инсталация с Термопомпа Въздух-Вода

Енергийна ефективност за сгради с близко до нулево енергопотребление - част 3
Нуждата от вентилационна инсталация, Тестове на реално функциониращи инсталации

Съвременните сгради ще бъдат сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия

Желани енергийни характеристики на сгради

Сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия означава сграда с много добри енергийни характеристики, определени в съответствие с местните нормативни изисквания. Необходимото количество енергия с близка до нулевата или с много ниска стойност следва да бъде произведено в значителна степен от възобновяеми източници на енергия, включително от възобновяеми източници на енергия, разположени на място или в близост до сградата.

Рамкови директиви на ЕС за постигане на целите, свързани с опазване на климата

Европейският съюз си е поставил високи цели по отношение на опазването на климата. Накратко те се обобщават с термина “цели 20/20/20”. Или с други думи 20% по-ниски нива на употреба на първична енергия, 20% по-малко емисии на въглероден диоксид и 20% повече възобновяеми енергийни източници в сравнение с 1990 година.

Директива 2010/31/ЕС на европейския съюз, която се отнася до всички страни членки, за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия гласи, че от 31 декември 2020 г. всички нови сгради трябва да имат близко до нулево нетно потребление на енергия. Новите сгради, които се обитават и са собственост на публичните органи, трябва да отговарят на същите критерии от още по-рано – след 31 декември 2018 г. Освен това страните членки на съюза, в това число и България, е необходимо да разработят национални планове за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево нетно потребление на енергия сред вече построените такива, като това разбира се може да бъде постигнато с подобряването на тяхната енергийна ефективност. Съвсем логично с течение на времето и нарастването на изискванията към енергийната ефективност на сградите тези, които не успеят да отговорят своевременно на повишените изисквания ще загубят част от своята стойност и атрактивност спрямо сградите с близко до нулево нетно потребление на енергия.

От какво се нуждаем в съвременната сграда

Комфортно - енергийна характеристика на сградата

Според наредба номер 7 за енергийна ефективност на сгради от министерството на регионалното развитие и благоустройство “Сграда с близко до нулата потребление на енергия” е сграда, която отговаря едновременно на следните условия:
1. Енергопотреблението на сградата, определено като потребна първична енергия без енергията за уредите, отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради.
2. Не по-малко от 55% от потребната (доставена) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление, е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата.

Възобновяема енергия “в близост” е енергията произведена от източник, който е с максимална отдалеченост до 15 километра включително на мястото за добив на възобновяемата енергия от границата на собственост на сградата.

Допълнителни разпоредби:
Закон за енергийната ефективност
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

Установяване на съответствието с изискванията за енергийна ефективност


Установяване на съответствието с изискванията за енергийна ефективност

Принадлежност на сградата към клас на енергопотребление от А+ до G се установява чрез сравнение на стойността на интегрираната енергийна характеристика със скала за годишен разход на енергия съгласно условието:
ЕР min <= ЕР <= ЕР max
в което ЕР min и ЕР max са съответно минималната и максималната стойност за съответния клас.

Енергийна ефективност на сгради по тип

Изисквания към инвестиционните проекти

1. При изготвянето на инвестиционни проекти за нови сгради или за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради се анализират възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за доказване на техническата възможност и икономическата целесъобразност. Анализът на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е част от оценката на показателя за годишен разход на енергия.
2. За да се счита произведената енергия от термопомпи за енергия от възобновяеми източници, минимална стойност на средната сезонна ефективност на термопомпите с електрически задвижвани компресори, в режим на „отопление“ е не по-малка от SPFmin=3,5.
3. В случаите, когато термопомпите използват термична енергия (директно или от изгаряне на горива), за да се счита произведената енергия от тях за енергия от възобновяеми източници, минималната стойност на средната сезонна ефективност на термопомпата не може да бъде по-малка от SPFmin=1.15.
4. Стойностите по ал. 6 и 7 създават нормативна осигуреност за висока ефективност на топло и студоснабдяването с оптимални разходи за енергия при използване на термопомпите като източници на топлина/студ, съгласно изискванията на Директива 2010/31/ЕС
5. За изчисляване на стойностите на коефициента на трансформация (SСОР) се взема под внимание потреблението на енергия на циркулационните помпи в комплектовката на термопомпите в съответствие с EN 14511. В случаите, когато производителят не може да предостави данни, се взема зададена стойност. За абсорбционни термопомпи методологията е в съответствие с EN 12309-2.

Как най-ефективно да използваме възобновяемата енергия в ежедневието си


ефективно използване на възобновяемата енергия в ежедневието

Що е то ВЕИ

Възобновяема енергия е енергията, получена от източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизтощими, т. нар. възобновяеми ресурси или възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). За такива възобновяеми източници на енергия приемаме: енергия от слънцето, енергия от вятър, енергия от водни източници, енергия от приливи и отливи, геотермална енергия, енергия от биомаса. Най-често използваните източници на невъзобновяема енергия са съответно: петрол, въглища, природен газ и атомната енергия.

Енергийно ефективни технологии, използващи възобновяеми енергийни източници:

• Термопомпени системи за отопление, охлаждане и Битова Гореща Вода (БГВ)
• Енергоефективни котли на биомаса
• Геотермални източници на топлинна енергия
• Слънчеви колектори за производство на БГВ
• Фотоволтаични системи за производство на електроенергия
• Вятърни генератори за производство на електроенергия

Енергийно ефективни инсталации и съоръжения:

• Климатични инсталации, оползотворяващи отпадна топлина
• Вентилационни системи с топлинно възвръщане
• Високо ефективно диодно осветление
• Енергийно ефективни сградни инсталации
• Централизирани системи за управление и мониторинг

Какво е представлява термопомпата


Технология и принцип на работа на термопомпа въздух - вода

Най-общо казано термопомпата е хладилна машина която трансформира топлинна енергия. Термопомпите използват електричество не за да произвеждат топлина, а вместо това за да я преместват от едно място към друго, правейки хладното място по-топло (отопление), а топлото съответно по-хладно (охлаждане). Така през зимата термопомпите местят топлината от студа навън във вашия дом с цел да го затоплят, а през лятото топлината бива пренасяна от вашия дом към топлината навън, за да може той да бъде охладен. Тъй като реално термопомпите само преместват топлина, а не я произвеждат, то те могат да осигурят до няколко пъти по-голямо количество енергия от тази, която изразходват по време на работа. Поради тази причина те се считат за доста енергийно ефективно решение както за охлаждане, така и за отопление и са едно от добрите решения за подобряване на енергийната ефективност на вашия дом.

термопомпа

Най-популярния и разпространен тип термопомпа е въздух-въздух, която пренася топлина между вашата къща и въздуха навън, този тип термопомпи са известни още като климатици. Реално обаче съществуват няколко различни типа термопомпи, които са подходящи за различни условия и имат както своите предимства, така и недостатъци. И макар термопомпите въздух-въздух да са най-разпространени под формата на климатици заради по-достъпната цена и по-лесната инсталация, то оползотвореното количество възобновяема енергия от тях обикновено е най-ниското сред различните видове термопомпи. Разбира се при избора на подходяща за нуждите термопомпа трябва да се вземат предвид редица различни фактори, за да може да се прецени дали е възможно изграждането на решение на базата на термопомпа вода-вода например или вода-въздух.

Термопомпите въздух-вода, както и въздух-въздух, използват енергията на външния въздух, но за разлика от изцяло разчитащите на въздуха решения тук термопомпата въздух-вода загрява или охлаждат вода. Това е най-разпространения тип термопомпа когато ни е необходимо не само охлаждане и отопление, но също така осигуряването и на Битова Гореща Вода (БГВ). Основното предимство на термопомпите въздух-вода е че са приложими практически навсякъде и са чудесно решение за обща сградна инсталация.

термопомпа вода - вода

Термопомпите вода-вода са най-ефективните термопомпени агрегати с най-високото осигурявано оползотворено количество възобновяема енергия, но те не са приложими навсякъде, защото разчитат на енергията на подпочвени води от кладенец или сондаж. Точно след тях по ниво на ефективност се нареждат и термопомпите вода-въздух, където ефективността е съвсем малко по-ниска от тази на вода-вода, но за разлика от тях не могат да се използват за осигуряването на Битова Гореща Вода (БГВ). Поради по-специфичните изисквания на термопомпите вода-вода и вода-въздух, то в последните години все повече потребители насочват своя избор към по-универсалните решения тип въздух-вода, особено когато е необходимо не само за отопление и охлаждане, но също така и за производството на БГВ.

Основни начини за отопление през зимния сезон


Основни начини за отопление

Ето каква е ситуацията с различните източници на отопление по тип населено място в България. Както можете да видите делът на използване на твърди горива като въглища и дърва за отопление е доста голям. И докато особено в селските региони, където това е най-достъпната форма на отопление, цифрите може би са оправдани, то дори в градовете техният процент е доста висок. Тук трябва да споменем, че твърдите горива като въглища и дърва са един от сериозните източници замърсяващи въздуха, който всички ние дишаме. Тази не особено благоприятна към момента ситуация обаче остава много място за навлизане на по-иновативни и актуалните технологии, които може да изискват по-голяма първоначална инвестиция, но с течение на времето се изплащат и в дългосрочен план са доста по-добра инвестиция в бъдещето. Такива решения са използването на природен газ, на пелети и разбира се на термопомпени инсталации от различни типове.

Енергийна ефективност за сгради с близко до нулево енергопотребление - част 2

Термопомпа Въздух-Вода, Изграждане на инсталация с Термопомпа Въздух-Вода

Енергийна ефективност за сгради с близко до нулево енергопотребление - част 3

Нуждата от вентилационна инсталация, Тестове на реално функциониращи инсталации


Термопомпа Въздух-Вода - тема за коментари

Facebook
Facebook
RSS
RSS Review Feed
Google+
Google+